برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی

جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد

همزمان با شنبه 4/5/93 در محل فرمانداری شهرستان جلسه شورای فرهنگ عمومی  با دستور  :1-بررسی راهکارهای  افزایش  میزان ازدواج  در سطح شهرستان  و کاهش هزینه های آن - 2-ارائه پیشنهادات   جهت مدیریت اقتصادی  مراسمات عمومی سطح شهرستان

در ساعت 9 صبح تشکیل شد .

در این جلسه مصوباتی جهت اجرا در سطح شهرستان ارائه و تصویب شد . این جلسه در ساعت 11/30 دقیقه پایان یافت .

/ 0 نظر / 39 بازدید