شناسه سوره ها


20 . محتوای سوره انفال چیست؟
مسائل مربوط به انفال، جهاد، قنائم، هجرت و سایر موارد در این خصوص در سوره انفال ذکر شده است.
21 . چرا سوره توبه را توبه گویند؟
در آیاتی از این سوره در خصوص بازگشت مشرکان از راه کج وهمچنین توبه سخن گفته شده و لذا این سوره را توبه گویند.
22 . نام های دیگر سوره توبه چیست؟
نامهای دیگر سوره توبه ، برائت(بیزاری نسبت به مشرکین) وفاضحه (رسوا کننده منافقین) می باشد.
23 . محتوای سوره توبه چیست؟
اعلام جنگ با مشرکین و منافقین، ترسیم خط مشی حکومت اسلامی، روحیه شهادت طلبی، ماجرای مسجد ضرار در سوره توبه آمده است.
24 . چرا سوره یونس را یونس گویند؟
در این سوره به نام و قسمتی از ماجرای داستان حضرت یونس اشاره شده و لذا آنرا سوره یونس گویند.
25 . محتوای سوره یونس چیست؟
سرگذشت حضرت یونس مسائلی در مورد توحید و رسالت انبیاءو امتهای گذشته و سرگذشت هلاکت شده است.
26 . چرا سوره هود را هود گویند؟
در این سوره به داستان حضرت هود، پیامبر قوم عاد در آیات 50 تا 60 اشاره شده و لذا این سوره را هود گویند.
27 . محتوای سوره هود چیست؟
سرگذشت حضرت هود ،بیان معارف الهی و احکام و عبادات،آغاز و فرجام خلقت و سرگذشت حضرت نوح، صالح، لوط، شعیب وموسی در سوره هود ذکرشده است.
28 . چه آیه ای از سوره هود پیامبر را پیر کرد؟
آیه 112 سوره هود که خدا دستور استقامت به پیامبر اکرم می دهد حضرت را پیر کرد.
29 . چرا سوره یوسف را یوسف گویند؟
در این سوره به داستان حضرت یوسف اشاره شده و لذا این سوره را یوسف می گویند.
30 . چرا سفارش شده سوره یوسف را زنان کمتر بخوانند؟
چون در سوره یوسف فتنه گری زلیخا ذکر شده لذا سفارش شده زنان کمتر این سوره را بخوانند.
31 . محتوای سوره یوسف چیست؟
بیان سرگذشت حضرت یوسف و یعقوب و برادرانش، یاد انبیاء،موضع گیری مخالفان و نصرت الهی در این سوره ذکر شده است.
32 . چرا سوره رعد را رعد گویند؟
در آیات 12 و 13 این سوره سخنانی درباره رعد وبرق و صاعقه آمده و لذا این سوره را رعد گویند.
33 . محتوای سوره رعد چیست؟
بیان پدیده های طبیعی، بیان توحید، خلقت و پذیرش حق یا انکارآن در سوره رعد بیان شده است.
34 . چرا سوره ابراهیم را ابراهیم گویند؟
در آیات 37 تا 42 این سوره دعوت و جریانات حضرت ابراهیم ذکر شده و لذا این سوره ابراهیم نامیده اند.
35 . محتوای سوره ابراهیم چیست؟
جریانات حضرت ابراهیم اشاره به سرگذشت اقوام بنی اسرائیل، عاد و ثمود در سوره ابراهیم ذکر شده است.
36 . چرا سوره حجر را حجر گویند؟
حجر سرزمین قوم ثمود است که دراین سوره به ان اشاره شدهاست و لذا این سوره را حجر نامیده اند
37 . محتوای سوره حجر چیست؟
جریانات مربوط به حضرت صالح، سرگذشت اقوام دیگر، خلقت آدم و دشمنی ابلیس در سوره حجر ذکر شده است.
38 . چرا سوره نحل را نحل گویند؟
نحل به معنای زنبور عسل است و در آیات 68 و 69 درباره آن سخن گفته شده و لذا این سوره را نحل نامیده اند
39 . محتوای سوره نحل چیست؟
موارد مربوط به زنبور عسل، نعمتهای فراوان خدا، چهارپایان، مساله وحی و قیامت، بطلان عقاید مشرکین در سوره نحل بیان شده است.
40 . چرا سوره اسراء را اسراء گویند؟
اسراء به معنای حرکت شبانه است که در آغاز سوره به حرکت شبانه پیامبر اشاره شده و لذا این سوره را اسراء نامیده اند.
41 . نام های دیگر سوره اسراء چیست؟
نام دیگر سوره اسراء، سوره سبحان و بنی اسرائیل است.
42 . محتوای سوره اسراء چیست؟
جریان معراج، سرگذشت بنی اسرائیل، بیان نکات اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی و بهانه گیری های مشرکین در سوره اسراء بیان شده است.
43 . چرا سوره کهف را کهف گویند؟
کهف به معنای غار است و لذا با عنایت به داستان اصحاب کهف سوره را کهف گویند.
44 . چه آیه ای از سوره کهف است که اگر کسی این آیه را بخواند درهر ساعتی که بخواهد بیدار می شود؟
آیه ی آخر سوره کهف را هر کس هنگام خواب بخواند در هرساعتی که بخواهد بیدار می شود.
45 محتوای سوره کهف چیست؟
جریان داستان اصحاب کهف، ذوالقرنین، مسافرت موسی با خضر،تباهی کار کافران و پاداش صالحان در سوره کهف بیان شده است.
46 . چرا سوره مریم را مریم گویند؟
مریم مادر حضرت عیسی است که در آیاتی از این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را سوره مریم نامیده اند.
47 . محتوای سوره مریم چیست؟
بیان داستان حضرت مریم و ولادت حضرت عیسی و مواردمربوط به دین، آخرت، توحید، شرک و نهایت امر متقین و مجرمین درسوره مریم ذکر شده است.
48 . چرا سوره طه را طه گویند؟
طه رمزی است خطاب به پیامبر اسلام که در آغاز سوره ذکر شده و لذا این سوره را طه نامیده اند
49 . محتوای سوره طه چیست؟
داستان حضرت موسی، فرعون، جادوگران سامری و قوم بنی اسرائیل و فرمان سجده بر آدم و جریانات آن درسوره طه آمده است.
50 . نامهای دیگر سوره طه چیست؟
نام دیگر سوره طه، حکیم و کلیم است
51 . چرا سوره انبیاء را انبیاء گویند؟
در این سوره در رابطه با اساس دعوت پیامبران و سرگذشت آنان بیان شده است و لذا این سوره را انبیاء نامیده اند
52 . محتوای سوره انبیاء چیست؟
داستان پیامبران، قیامت و معاد در کنار توحید، موضع گیری خصمانه مشرکین با آیین توحیدی در سوره انبیاء آمده است.
53 . چرا سوره حج را حج گویند؟
در این سوره در خصوص فریضه حج بیان شده و لذا این سوره راحج نامیده اند.
54 . محتوای سوره حج چیست؟
ساختن کعبه و بیان عبادت حج، مبداء و معاد، جدال و جهاد با مشرکین در سوره حج بیان شده است.
55 . چرا سوره مومنون را مومنون گویند؟
در 11 آیه اول این سوره صفات مومنین بیان شده و لذا این سوره را مومنین نامیده اند
-56 محتوای سوره مومنون چیست؟
بیان صفات مومنین، خلقت انسان، نعمتهای خدا و دعوت انبیاء و معاد از مطالبی است که در سوره مومنون آمده است.
-57 چرا سوره نور را نور گویند؟
در این سوره و بویژه آیه 35 و بعد از آن در خصوص خداوند که نور آسمانها و زمین است بیان شده و لذا این سوره را نور نامیده اند.
-58 چرا سفارش شده زنان سوره نور را بخوانند؟
در حدیث است که با تلاوت سوره نور عفت خانواده و اولاد خود را حفظ کنید و لذا سفارش شده زنان آنرا بخوانند.
-59 محتوای سوره نور چیست؟
مطالب مربوط به خداوند، داستان افک، احکام الهی، حجاب و مسائل تربیتی و اخلاقی و احکام نگاه کردن در سوره نور بیان شده است.
-60 چرا سوره فرقان را فرقان گویند؟
فرقان به معنای جدا کننده و یکی از نامهای قرآن است که دراین سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را فرقان نامیده اند.
-61 محتوای سوره فرقان چیست؟
تقویت روحی پیامبر و استقامت در رویارویی با مشرکین، قیامتو حسرتهای مردم و نعمتهای خداوند از موضوعاتی است که در سوره فرقان به آن اشاره شده است .
-62 چرا سوره شعراء را شعراء گویند؟
شعراء به معنای شاعران است که در 4 آیه آخر این سوره سخن از شاعران بیهوده گو بیان شده و لذا این سوره را شعراء نامیده اند.
-63 محتوای سوره شعراء چیست؟
سخن از شاعران، بیان توحید، نبوت، معاد، بعثت، دوزخ، و سرگذشت پیامبران در سوره شعراء بیان شده است.
-64 نام دیگر سوره شعراء چیست؟
نام دیگر سوره شعرا، جامعه است
-65 چرا سوره نمل را نمل گویند؟
نمل به معنی مورچه است و در این سوره در رابطه با آفرینش مورچه و داستان سلیمان و مورچه مطالبی بیان شده است و لذا این سوره را نمل نامیده اند.
-66 نام دیگر سوره نمل چیست؟
نام دیگر سوره نمل، سوره سلیمان است.
-67 محتوای سوره نمل چیست؟
داستانهای مربوط به حضرت سلیمان ، تدبر و عبرت از تاریخ،سرگذشت تعدادی از انبیاء و موضع گیری های مشرکین در سوره نمل بیان شده است
-68 چرا سوره قصص را قصص گویند؟
در این سوره کلمه قصص در آیه 25 آمده است و لذا چون قصه هایی در این سوره بیان شده آنرا قصص گویند.
-69 محتوای سوره قصص چیست؟
قصه های ولادت موسی، فرعون، قارون و بنی اسرائیل ودختران شعیب از موضوعاتی است که در سوره قصص آمده است.
-70 چرا سوره عنکبوت را عنکبوت گویند؟
بیان نام عنکبوت و خانه های عنکبوتی در این سوره آمده است و لذا این سوره را عنکبوت نامیده اند.
-71 محتوای سوره عنکبوت چیست؟
بیان خانه های عنکبوتی، اندیشه های مشرکان، زندگی حضرتابراهیم و انبیاء دیگر از موضوعاتی است که در سوره عنکبوت آمده است.
-72 چرا سوره روم را روم گویند؟
در آغاز سوره از پیروزی روم پس از شکست خوردنش از ایران خبر می دهد و لذا این سوره را روم گویند.
-73 محتوای سوره روم چیست؟
پیروزی روم، پیشگویی و حادثه مربوط به صدر اسلام، نشانه هایالهی و زندگی پس از مرگ موضوعاتی است که در سوره روم آمده است.
-74 چرا سوره لقمان را لقمان گویند؟
لقمان نام حکیمی است که در این سوره به سخنان او اشاره شده و لذا این سوره را لقمان نامیده اند
-75 محتوای سوره لقمان چیست؟
بیان موعظه های لقمان، خطاب کردن به فطرت بشری و موضوعات اخلاقی از مواردی است که در این سوره آمده است.
-76 چرا سوره سجده را سجده گویند؟
در آیه 51 این سوره به سجده اشاره شده و لذا این سوره را سجده نامیده اند.
-77 نام دیگر سوره سجده چیست؟
نام دیگر سوره سجده ، مضاجع است.
-78 محتوای سوره سجده چیست؟
بیان سجده، اشاره به مومنان و فاسقان و سرگذشت موسی وقوم او در سوره سجده آمده است.
-79 چرا سوره احزاب را احزاب گویند؟
در این سوره در رابطه با حزب ها و گروه ها مطالبی بیان میکند و لذا این سوره را احزاب نامیده اند
-80 محتوای سوره احزاب چیست؟
واکنش مسلمانان در رابطه با احزاب، رابطه پیامبر با مومنین ومنافقین و همسرانشان، نکات اخلاقی و جریان زید از مواردی است که در سوره احزاب به آن اشاره شده است.
-81 چرا سوره سباء را سباء گویند؟
سباء نام قومی است که همزمان با سلیمان زندگی می کردندو حاکمشان یک زن به نام بلقیس است که در این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را سباء نامیده اند.
-82 محتوای سوره سباء چیست؟
جریان حضرت سلیمان و بلقیس، داستان حضرت داود و رسالت جهانی پیامبر اسلام از موضوعاتی است که در سوره سباء به آن اشاره شده است.
-83 چرا سوره فاطر را فاطر گویند؟
فاطر به معنای شکافنده و پدیدآورنده است و در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را فاطر نامیده اند.
-84 نام دیگر سوره فاطر چیست؟
نام دیگر سوره فاطر، ملائکه است
-85 محتوای سوره فاطر چیست؟
ذکر موارد مربوط به فرشتگان، قدرت و نعمتهای خداوند، خلقت انسان، شب و روز و سایر نعمتها از موضوعاتی است که در سوره فاطر به آن اشاره شده است.
-86 چرا سوره یس را یس گویند؟
یس از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر است و در آغاز این سوره به آن اشاره شده است و لذا این سوره را یس نامیده اند.
-87 نامهای دیگر سوره یس چیست؟
این سوره به قلب قرآن و ریحانه القرآن معروف است
-88 محتوای سوره یس چیست؟
اشاره به پایه های دین( توحید، نبوت، معاد)، سرانجام مجرمین و متقین در قیامت، رویش گیاهان و سایرنشانه های خدا در سوره یس آمده است.
-89 چرا سوره صافات را صافات گویند؟
صافات به معنای به صف کشیده ها که در آغاز سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را صافات نامیده اند.
-90 محتوای سوره صافات چیست؟
فرشتگان به صف کشیده، بیان توحید و رد عقاید مشرکین، مواردمربوط به جن، مسئله معاد، پاداش های بهشت و کیفر جهنم و داستان پیامبران از موضوعاتی است که در سوره صافات به آن اشاره شده است.
-91 چرا سوره ص را ص گویند؟
ص از حروف رمز است که در اول سوره به ان اشاره شده و لذا این سوره را ص نامیده اند.
-92 محتوای سوره ص چیست؟
دعوت پیامبر به توحید و اخلاص، موضع منافقین و مخالفین، قیامت، خلقت انسان و سجده بر آدم و دشمنی ابلیس از مواردی است که در سوره ص به آن اشاره شده است.
-93 چرا سوره زمر را زمر گویند؟
زمر جمع زمره به معنای گروه ها و دسته ها است که از آیه 70 تا آخر سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را زمر نامیده اند.
-94 نامهای دیگر سوره زمر چیست؟
نام دیگر سوره زمر، غرف به معنای غرفه ها است.
-95 محتوای سوره زمر چیست؟
بیان روز قیامت، کیفر و پاداش کافران و متقین، ذکر غرفه های بهشت، اخلاص و مقایسه سرنوشت مومنین و مشرکین از موضوعاتی است که در سوره زمر بیان شده است.
-96 چرا سوره مومن را مومن گویند؟
از آیه 27 به بعد از مومن آل فرعون یاد شده و لذا این سوره رامومن نامیده اند.
-97 نامهای دیگر سوره مومن چیست؟
نامهای دیگر سوره مومن ، غافر و طول است.
-98 محتوای سوره مومن چیست؟
داستان مومن آل فرعون درگیری هواداران حق و باطل، قدرت خدا در قیامت، دعوت موسی و سایر موارد از موضوعاتی است که در سوره مومن به آن اشاره شده است.
-99 چرا سوره فصلت را فصلت گویند؟
فصلت به معنای بخش بخش و فصل فصل شده است و در آیه 2 به آن اشاره شده است و لذا این سوره را فصلت نامیده اند.
-100 نام دیگر سوره فصلت چیست؟
نامهای دیگر سوره فصلت، مصابیح و حم سجده است.
-101 محتوای سوره فصلت چیست؟
قرآن، رسالت، خدا، آخرت، وحی، توحید، هلاکت ظالمین و حسابرسی در آخرت از موضوعاتی است که در سوره فصلت به آن اشاره شده است.
-102 چرا سوره شوری را شوری گویند؟
شوری به معنای مشورت است و در آیه 38 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را شوری گویند.
-103 محتوای سوره شوری چیست؟
بیان اصل مشورت، وحی و محتوای پیامهای آن، یاد معاد و نعمتهایالهی از موضوعاتی است که در سوره شوری به آن اشاره شده است.
-104 چرا سوره زخرف را زخرف گویند؟
زخرف به معنای زینت و زیور است و در آیه 33 تا 35 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را زخرف گویند.
-105 محتوای سوره زخرف چیست؟
بیان بی ارزشی جلوه های مادی دنیا، شیوه فرعون، دعوتعیسی، اصلاح اعتقادات خرافی، آیات قیامت و فرستادن انبیاء ازموضوعاتی است که در سوره زخرف به آن اشاره شده است.
-106 چرا سوره دخان را دخان گویند؟
دخان به معنای دود است و در آیه 10 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را دخان گویند.
-107 محتوای سوره دخان چیست؟
بیان علائم رستاخیز، داستان موسی و فرعون، عذابهای دنیوی و کیفرهای جهنم و پاداش متقین از موضوعاتی است که در سوره دخان به آن اشاره شده است.
-108 چرا سوره جاثیه را جاثیه گویند؟
جاثیه به معنای به زانو افتاده است و در قیامت هر امتی به زانو در می آید و در آیه 28 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره راجاثیه گویند.
-109 نامهای دیگر سوره جاثیه چیست؟
نامهای دیگر سوره جاثیه، شریعت و دهر است.
-110 محتوای سوره جاثیه چیست؟
قیامت، مطالب توحیدی، نشانه های خدا، کیفرهای الهی ازموضوعاتی است که در سوره جاثیه به آن اشاره شده است.
-111 چرا سوره احقاف را احقاف گویند؟
احقاف به معنای سرزمین قوم عاد است که در آیه 21 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را احقاف گویند.
-112 محتوای سوره احقاف چیست؟
نام محمد در دومین آیه این سوره آمده است و به آن اشارهشده و لذا این سوره را محمد گویند.
-113 چرا سوره محمد(ص) را محمد(ص) گویند؟
نام محمد(ص) در دومین آیه این سوره آمده است و به آن اشاره شده و لذا این سوره را محمد(ص) گویند.
-114 نام دیگر سوره محمد(ص) چیست؟
نام دیگر سوره محمد(ص) ، قتال است.
-115 محتوای سوره محمد(ص) چیست؟
توضیحی از کافران و مومنان و نعمتهای خدا، جدال حق و باطل، جنگ با کفار از موضوعاتی است که در سوره محمد(ص) به آن اشاره شده است.
-116 چرا سوره فتح را فتح گویند؟
فتح به معنای پیروزی است و در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را فتح گویند.
-117 محتوای سوره فتح چیست؟
صلح حدیبیه، فتح مبین، امور داخلی مسلمین، اشاره به خلق و خوی جاهلی از موضوعاتی است که در سوره فتح به آن اشاره شده است.
-118 چرا سوره حجرات را حجرات گویند؟
حجرات به معنای حجره ها و اطاقهاست و در این سوره به آناشاره شده و لذا این سوره را حجرات گویند.
-119 محتوای سوره حجرات چیست؟
ذکر برخورد بی ادبانه و فریاد در محضر پیامبر، نکات اخلاقی، اصلاح بین مسلمین، غیبت و تجسس و سایر موارد اخلاقی ازموضوعاتی است که در سوره حجرات به آن اشاره شده است.
-120 چرا سوره ق را قاف گویند؟
(ق) از حروف رمز است که در اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را (ق) گویند.
-121 محتوای سوره قاف چیست؟
بیان و احوال مردم در قیامت، خلقت انسان تا مرگش، پدیده های آفرینش، یادی از بعضی از اقوام از موضوعاتی است که در سوره (ق) به آن اشاره شده است.
-122 چرا سوره ذاریات را ذاریات گویند؟
ذاریات به معنای پراکنده کنندگان که در آیه اول این سوره بهآن اشاره شده و لذا این سوره را ذاریات گویند.
-123 محتوای سوره ذاریات چیست؟
یاد فرشتگان و یادی از معاد، صفات متقین و داستانهای پیامبران از موضوعاتی است که در سوره ذاریات به آن اشاره شده است.
-124 محتوای سوره طور چیست؟
یاد قیامت و بهشت و جهنم و مجادله با مشرکین و یاد کوه طور و محل مناجات حضرت موسی از موضوعاتی است که در سوره طور به آن اشاره شده است.
-125 چرا سوره طور را طور گویند؟
طور نام یک کوه است که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را طور گویند.
-126 چرا سوره نجم را نجم گویند؟
نجم به معنای ستاره است و در آغاز این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را نجم گویند.
-127 محتوای سوره نجم چیست؟
تاکید بر سه رکن توحید، نبوت، معاد، توبیخ مشرکین و مردمشناسی از موضوعاتی است که در سوره نجم به آن اشاره شده است.
-128 چرا سوره قمر را قمر گویند؟
قمر به معنای ماه است و در آیه اول به شق القمر اشاره شده و لذا این سوره را قمر گویند.
-129 محتوای سوره قمر چیست؟
داستان شق القمر، بیم دادن مکذبین، هلاکت امتهای گذشته و یاد بعضی از اقوام از موضوعاتی است که در سوره قمر به آن اشاره شده است.
-130 چرا سوره رحمن را رحمن گویند؟
رحمن به معنای بخشنده، نام خداوند است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را رحمن گویند.
-131 محتوای سوره رحمن چیست؟
خطاب به جن و انس، آفرینش جهان، نعمتهای خدا در دنیا وبهشت و عقوبتهای اهل دوزخ از موضوعاتی است که در سوره رحمن به آن اشاره شده است.
-132 چرا سوره واقعه را واقعه گویند؟
واقعه به معنای پیش آمد و حادثه و یکی از نامهای قیامت استکه در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را واقعه گویند.
-133 محتوای سوره واقعه چیست؟
بیان مشخصات روز قیامت و دسته های مردم در آن روز، اصحابیمین و شمال و سابقون در سوره واقعه به آن اشاره شده است.
-134 چرا سوره حدید را حدید گویند؟
حدید به معنای آهن است که در آیه 25 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را حدید گویند.
-135 محتوای سوره حدید چیست؟
تشویق به انفاق، اخلاص و زهد، معارفی از مبدا و معاد ازموضوعاتی است که در سوره حدید به آن اشاره شده است.
-136 چرا سوره مجادله را مجادله گویند؟
مجادله به معنای گفتگو و جدل است ودر آیه اول این سوره بهآن اشاره شده و لذا این سوره را مجادله گویند.
-137 محتوای سوره مجادله چیست؟
بیان صفاتی از مومنان و مخالفان اسلام، نکوهش نجوا، حزب شیطان و حزب الله از موضوعاتی است که در سوره مجادله به آن اشاره شده است.
-138 چرا سوره حشر را حشر گویند؟
حشر به معنای بیرون آمدن و برانگیخته شدن است که در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را حشر گویند.
-139 نام دیگر سوره حشر چیست؟
سوره حشر را به نام بنی نضیر هم گویند
-140 محتوای سوره حشر چیست؟
بیان داستانهایی از یهود و برخورد آنان با پیامبر و قوم بنی نضیر در سوره حشر به آن اشاره شده است.
-141 چرا سوره ممتحنه را ممتحنه گویند؟
ممتحنه به معنای زن امتحان شده است که در آیه 10 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را ممتحنه گویند.
-142 نامهای دیگر سوره ممتحنه چیست؟
سوره های امتحان و مراة (زن) از نامهای دیگر سوره ممتحنه است.
-143 محتوای سوره ممتحنه چیست؟
بیان مرز دوستی و دشمنی، سیاست خارجی ، یادی از قیامت،احکام هجرت و ایمان زنان و جاسوسی به نفع مشرکان از موضوعاتی است که در سوره ممتحنه به آن اشاره شده است.
-144 چرا سوره صف را صف گویند؟
صف به معنای ردیف و صف است که در آیه 4 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را صف گویند.
-145 نام دیگر سوره صف چیست؟
نام دیگر سوره صف، حواریین است
-146 محتوای سوره صف چیست؟
پیکارگران بااستقامت، مبارزه با دشمن، دعوت عیسی از حواریین و جهاد از موضوعاتی است که در سوره صف به آن اشاره شده است.
-147 چرا سوره جمعه را جمعه گویند؟
جمعه روز بزرگ و عید هفتگی مسلمین است که در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را جمعه گویند.
-148 محتوای سوره جمعه چیست؟
دعوت به نماز جمعه، توصیف خدا و فلسفه رسالت، اشاره به قوم یهود از موضوعاتی است که در سوره جمعه به آن اشاره شده است.
-149 چرا سوره منافقون را منافقون گویند؟
منافقون به معنای دو چهره که در این سوره به تشریح اخلاق وشیوه های آنان پرداخته شده و لذا این سوره را منافقون گویند.
-150 محتوای سوره منافقون چیست؟
تشریح اخلاق منافقون و بیان صفات یکی ازسران آنان (عبدالله بنابی) از موضوعاتی است که در سوره منافقون به آن اشاره شده است.
-151 چرا سوره تغابن را تغابن گویند؟
تغابن به معنای گول خوردگی و حسرت که یکی از نامهای روز قیامت است و در آیه 9 این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را تغابن گویند.
-152 محتوای سوره تغابن چیست؟
بیان رستاخیز و قیامت، تشویق به انفاق از مواردی است که درسوره تغابن به آن اشاره شده است.
-153 چرا سوره طلاق را طلاق گویند؟
طلاق و احکام آن در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را طلاق گویند.
-154 نام دیگر سوره طلاق چیست؟
به سوره طلاق، نساء کوچک هم می گویند
-155 محتوای سوره طلاق چیست؟
بیان احکام طلاق و عده زنان، احکام خانواده و موعظه ها و بشارتها و یادی از هلاکت بعضی از اقوام در سوره طلاق ذکر شده است
-156 چرا سوره تحریم را تحریم گویند؟
تحریم به معنای حرام و ممنوع ساختن است و به جهت این که پیامبر برای جلب رضایت بعضی از همسرانش ، بعضی از حلال ها را برخود حرامکرده و مورد خطاب آمیخته به عتاب قرار گرفتند این سوره تحریم نام گرفت
-157 محتوای سوره تحریم چیست؟
بیان روابط خانوادگی پیامبر، ذکری از قیامت و عذاب و دعوت به توبه و فرمان جهاد و نیز بیان نمونه ای از همسران ناشایسته وشایسته از مواردی است که در سوره تحریم به آن اشاره شده است.
-158 چرا سوره ملک را ملک گویند؟
ملک به معنای فرمانروایی است و چون این سوره با این فرازشروع شده است آن را سوره ملک گویند.
-159 نام دیگر سوره ملک چیست؟
نام دیگر سوره ملک، سوره تبارک است
-160 محتوای سوره ملک چیست؟
از خدا و توحید و خلق زمین و آسمان و روز قیامت و پاداش و کیفر در سوره ملک یاد شده است
-161 چرا سوره قلم را قلم گویند؟
در اول این سوره خدا به قلم سوگند خورده است و لذا این سوره را قلم گویند.
-162 محتوای سوره قلم چیست؟
یاد قلم و پیامبر امی، دفع اتهام جنون از پیامبر، بیان آخرت وبهشت و کیفر و صبر و نیز شورچشمی از مطالبی است که در سوره قلم به آن شاره شده است.
-163 چرا سوره حاقه را حاقه گویند؟
حاقه به معنای آنچه سزاوار و مسلم و حق است و یکی ازنام های قیامت است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را حاقه گویند.
-164 محتوای سوره حاقه چیست؟
بیان قیامت و امت های گذشته و وحی و نبوت از مطالبی است که در سوره حاقه به ان اشاره شده است.
-165 چرا سوره معارج را معارج گویند؟
معارج به معنای نردبان ها که در آیه 3 و 4 این سوره خداوند به نام صاحب معارج یاد شده است که نام این سوره برگرفته از آن است.
-166 محتوای سوره معارج چیست؟
محور اصلی سوره معارج روز قیامت و معاد است و به عنوان عاملی جهت کنترل و تقوا معرفی شده است.
-167 چرا سوره نوح را نوح گویند؟
بیان داستان نوح در این سوره، وجه تسمیه سوره نوح می باشد.
-168 محتوای سوره نوح چیست؟
بیان داستان نوح ، موضع گیری های مخالفان و درگیری حق و باطل در سوره نوح اشاره شده است.
-169 چرا سوره جن را جن گویند؟
جن موجودی نامرئی با ویژگی های عجیب است که در این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را جن گویند.
-170 محتوای سوره جن چیست؟
بیان جن و گروه های مختلف آنان و دعوت حضرت محمد و دسته های مومن و کافر از مواردی است که در سوره جن به آن اشاره شده است.
-171 چرا سوره مزمل را مزمل گویند؟
مزمل به معنای گلیم به خود پیچیده است و در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را مزمل گویند.
-172 محتوای سوره مزمل چیست؟
دعوت پیامبر به برخواستن و عبادت شبانه، کمک گیری ازنیایش و تلاوت قرآن و مقاومت ازمواردی است که در سوره مزمل به آن اشاره شده است.
-173 چرا سوره مدثر را مدثر گویند؟
مدثر به معنای جامه به خود پیچیده است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را مدثر گویند.
-174 محتوای سوره مدثر چیست؟
در سوره مدثر از رسالت و قیامت و مشرکین و فرشتگان و ترک نماز و تکذیب قیامت که سبب جهنمی شدن است یاد شده است.
-175 چرا سوره قیامت را قیامت گویند؟
قیامت نام رستاخیز است که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را قیامت گویند
-176 محتوای سوره قیامت چیست؟
یاد قیامت، علامت رستاخیز، حالات بشر هنگام جان دادن و عبث نبودن خلقت از موضوعاتی است که در سوره قیامت به آن اشاره شده است.
-177 چرا سوره دهر را دهر گویند؟
دهر به معنای روزگار است که در اولین آیه این سوره به آناشاره شده و لذا این سوره را دهر گویند.
-178 نامهای دیگر سوره دهر چیست؟
نام های دیگر سوره دهر، انسان و هل اتی است.
-179 محتوای سوره دهر چیست؟
اشاره به خلقت انسان، شکر و کفران، نعمتهای خداوند برا یاهل بهشت و فرمان صبر و مقاومت از مواردی است که در سوره دهر به آن شاره شده است.
-180 چرا سوره مرسالت را مرسلات گویند؟
مرسلات به معنای فرستاده شده ها که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را مرسلات گویند.
-181 محتوای سوره مرسلات چیست؟
یاد فرشتگان، تاکید بر قیامت و بیم دادن تکذیب کنندگان و صحنه هایی از دنیا و آخرت از موضوعاتی است که در سوره مرسلات به آن اشاره شده است.
-182 چرا سوره نبا را نبا گویند؟
نباء به معنی خبر است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را نباء گویند.
-183 محتوای سوره نبا چیست؟
ضرورت قیامت و توصیف آن، بیان نظامهای طبیعت و سایر موارد از موضوعاتی است که در سوره نباء به آن اشاره شده است.
-184 نامهای دیگر سوره نبا چیست؟
نام های دیگر سوره نباء عبارتند از: عم، تساول و معصر.
-185 چرا سوره نازعات را نازعات گویند؟
نازعات به معنای آنهایی است که از روی قوت جان می گیرند ومنظور فرشتگان هستند که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را نازعات گویند.
-186 محتوای سوره نازعات چیست؟
یاد فرشتگان به عنوان واسطه های تدبیر در جهان، بخشی از نبوت موسی، بیان آخرت حالات مردم در بهشت و جهنم از مواردی است که در سوره نازعات به آن شاره شده است.
-187 چرا سوره عبس را عبس گویند؟
عبس به معنای چهره درهم کشیده و عتاب و ملامت ثروتمندان است که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را عبس گویند.
-188 نام دیگر سوره عبس چیست؟
نام دیگر سوره عبس، اعمی(نابینا) است
-189 محتوای سوره عبس چیست؟
چهره درهم کشیدن ثروتمندان از ورود نابینا(ابن ام مکتوم) وانتقاد خداوند، یادی از مراحل خلقت انسان و نعمت های خدا و چهره های خندان و اندوهگین در آخرت از مواردی است که در سوره عبس به آن شاره شده است.
-190 چرا سوره تکویر را تکویر گویند؟
تکویر به معنای درهم پیچیده شدن که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را تکویر گویند.
-191 محتوای سوره تکویر چیست؟
درهم پیچیده شدن نور خورشید، مشخص شدن اعمال انسان درروز قیامت از مواردی است که در سوره تکویر به آن شاره شده است.
-192 چرا سوره انفطار را انفطار گویند؟
انفطار به معنای شکافته شدن است که در اوایل این سوره بهآن اشاره شده و لذا این سوره را انفطار گویند.
-193 محتوای سوره انفطار چیست؟
یاد قیامت و سرانجام نیکان و بدان در بهشت و دوزخ، شکافته شدن آسمان، ثبت و ضبط اعمال دقیق انسان از مواردی است که درسوره انفطار به آن اشاره شده است.
-194 چرا سوره مطففین را مطففین گویند؟
مطففین به معنای کم فروشان است که در آیه اول این سورهبه آن اشاره شده و لذا این سوره را مطففین گویند.
-195 محتوای سوره مطففین چیست؟
نکوهش کم فروشان، بیان عقوبت های سخت اخروی برای آنان و برای تکذیب کنندگان و فاجران از موضوعاتی است که درسوره مطففین به آن اشاره شده است.
-196 چرا سوره انشقاق را انشقاق گویند؟
انشقاق یه معنای دو شقه شده و شکاف برداشتن که در اوایلاین سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را انشقاق گویند.
-197 محتوای سوره انشقاق چیست؟
یادی از علائم ظهور قیامت و درهم ریختن نظام جهان، تکیه برمبداء و معاد، سیر انسان به سوی خدا و حساب و کتاب از موضوعاتی است که در سوره انشقاق به آن اشاره شده است.
-198 نام دیگر سوره مطففین چیست؟
سوره مطففین به سوره تطفیف هم یاد شده است
-199 چرا سوره بروج را بروج گویند؟
بروج به معنای برج هاست که در اولین آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را بروج گویند.
-200 نام دیگر سوره بروج چیست؟
سوره بروج را به نام سوره پیامبران هم گفته اند.
-201 محتوای سوره بروج چیست؟
بیان برج های آسمان، هشدار به آزاردهندگان مومنان، داستاناحزاب اخدود و نوید پیروزی به مسلمین از مواردی است که در سوره بروج به آن اشاره شده است.
-202 چرا سوره طارق را طارق گویند؟
طارق به معنای ستاره ظاهر شونده است که در اول این سورهبه آن اشاره شده و لذا این سوره را طارق گویند.
-203 محتوای سوره طارق چیست؟
بیان آسمان و ستاره های درخشان آن، تاکید بر معاد و قدرتکامل خدا و بیان اصل خلقت انسان از موضوعاتی است که در سوره طارق به آن اشاره شده است.
-204 چرا سوره اعلی را اعلی گویند؟
اعلی به معنای برتر که در آیه اول خدا را با این صفت یاد نمودهاست و لذا این سوره را اعلی گویند.
-205 محتوای سوره اعلی چیست؟
تسبیح خداوند، حیات برتر و جاودانه آخرت، فلاح در سایه تذکیه وذکر و نماز از موضوعاتی است که در سوره اعلی به آن اشاره شده است.
-206 چرا سوره غاشیه را غاشیه گویند؟
غاشیه به معنای فراگیرنده و یکی از نامهای روز قیامت است کهدر اول آیه این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را غاشیه گویند.
-207 محتوای سوره غاشیه چیست؟
تقسیم مردم از نظر شقاوت و سعادت اخروی به دو بخش کیفر وپاداش آنان، ربوبیت خداوندی و بازگشت همه انسان ها برای حساب نزد خداوند از موضوعاتی است که در سوره غاشیه به آن اشاره شده است.
-208 چرا سوره فجر را فجر گویند؟
فجر به معنای سپیده دم است و در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را فجر گویند.
-209 محتوای سوره فجر چیست؟
نکوهش از وابستگی به دنیا، یادی از اقوام گذشته، گریزی بهمعاد و تاکید روی رجعت انسان از موضوعاتی است که در سوره فجر به آن اشاره شده است.
-210 نام دیگر سوره فجر چیست؟
این سوره به سوره حسین ابن علی معروف است.
-211 چرا سوره بلد را بلد گویند؟
بلد به معنای شهر است و در اولیل این سوره به آن اشاره شدهو لذا این سوره را بلد گویند.
-212 محتوای سوره بلد چیست؟
یاد مکه و زادگاه پیامبر ، خلقت انسان در رنج و سختی، آزادی اسیران، اطعام گرسنگان و سفارش به صبر و رحمت از موضوعاتی است که در سوره بلد به آن اشاره شده است.
-213 چرا سوره شمس را شمس گویند؟
شمس به معنای خورشید است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را شمس گویند.
-214 محتوای سوره شمس چیست؟
بیان چندین سوگند، در سایه تذکیه نفس، تباهی در اثر گمراه ساختن نفس و داستان ثمود و ناقه ی صالح از موضوعاتی است که در سوره شمس به آن اشاره شده است.
-215 چرا سوره لیل را لیل گویند؟
لیل به معنای شب است و در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را لیل گویند.
-216 محتوای سوره لیل چیست؟
شب و روز، خلقت و تالش انسان ها،هدایت آنها، قیامت و توجه به انفاق از مواردی است که در سوره لیل به آن اشاره شده است.
-217 چرا سوره ضحی را ضحی گویند؟
ضحی به معنای نور و روشنایی است که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را ضحی گویند.
-218 محتوای سوره ضحی چیست؟
قسم به روشنایی روز و فراگیری شب و رها نکردن پیامبر و تایید پیامبر از موضوعاتی است که در سوره ضحی به آن اشاره شده است.
-219 چرا سوره انشراح را انشراح گویند؟
انشراح به معنای گشاده شدن و وسیع شدن است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را انشراح گویند.
-220 نام دیگر سوره انشراح چیست؟
نام دیگر سوره انشراح، شرح است.
-221 محتوای سوره انشراح چیست؟
شرح صدر و فراخی سینه و بیان نعمتهای خداوند به پیامبر و دعوت پیامبر به کار مستمر و پیگیر از موضوعاتی است که در سوره انشراح به آن اشاره شده است.
-222 چرا سوره تین را تین گویند؟
تین به معنای انجیر است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را تین گویند.
-223 محتوای سوره تین چیست؟
قسم به انجیر و زیتون و طور سینا و مکه که محل بعثتپیامبران است، سخن از انسان و آفرینش او و ایمان و عمل صالح از موضوعاتی است که در سوره تین به آن اشاره شده است.
-224 چرا سوره علق را علق گویند؟
علق به معنای خون بسته و زالو می باشد که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را علق گویند.
-225 محتوای سوره علق چیست؟
مبداء و خلقت انسان از علق، سخن از خواندن و آفرینش انسان و تسلیم او و طغیانش از موضوعاتی است که در سوره علق به آن اشاره شده است.
-226 چرا سوره قدر را قدر گویند؟
قدر به معنای اندازه و ارزش می باشد که در اوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را قدر گویند.
-227 شناسه سوره قدرچیست؟
سوره قدر در حدود سال 4 بعثت و بعد از سوره یس در مکه نازل شده است و 5 آیه دارد و سوره ایست بسیار با فضیلت که در خصوص نزول قرآن و شب قدر بیان می کند.
-228 چرا سوره بینه را بینه گویند؟
بینه به معنای دلیل روشن و حجت آشکار است که در اوایل اینسوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را بینه گویند.
-229 نام دیگر سوره بینه چیست؟
نامهای دیگر سوره بینه عبارتند از لم یکن، اهل الکتاب، قیامت، بریه و انفکاک.
-230 محتوای سوره بینه چیست؟
بیان رسالت عام پیامبر و دعوت همه بشریت به آئین حق و بهشت و جهنم از مواردی است که در سوره بینه به آن اشاره شده است.
-231 چرا سوره زلزال را زلزال گویند؟
زلزال به معنای لرزش و زلزله است که در آیه اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را زلزال گویند.
-232 محتوای سوره زلزال چیست؟
وقوع زلزله مهیب روز قیامت، برانگیختن مردم برای دادرسی عمومی و پاداش خوبیها و کیفر بدیها از مواردی است که در سوره زلزال به آن اشاره شده است.
-233 نام دیگر سوره زلزال چیست؟
نام دیگر سوره زلزال، زلزله است.
-234 چرا سوره عادیات را عادیات گویند؟
عادیات به معنای دوندگان است که در اول این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را عادیات گویند.
-235 محتوای سوره عادیات چیست؟
سوگند به دویدن اسبها و بیان نکات تربیتی و انسان شناسی وکفران انسان نسبت به نعمتها و مال دوستی شدید انسان و اشاره به قیامت از موضوعاتی است که در سوره عادیات به آن اشاره شده است.
-236 چرا سوره قارعه را قارعه گویند؟
قارعه به معنای کوبنده است و از نام های قیامت است و دراوایل این سوره به آن اشاره شده و لذا این سوره را قارعه گویند.
-237 محتوای سوره قارعه چیست؟
بیان قیامت و کوبندگی آن، حالت خوش و ناراحتی نیکوکاران وبدکاران در سوره قارعه اشاره شده است.
-238 چرا سوره تکاثر را تکاثر گویند؟
تکاثر به معنای افتخار به زیادی ثروت و عزت است که در دوآیه اول از آن نکوهش شده و لذا این سوره را تک
/ 0 نظر / 187 بازدید