انما یفتری  الکذب  الذین لا یومنون  بایات الله . نحل 105

تنها کسانی دروغ می گویند که ایمان  به آیات الهی ندارند .

امام صادق  (ع) :

 کسی که  زبانش به راستی می گراید  اعمالش پاک و پاکیزه  می شود .

امام حسن عسکری  (ع) :

 تمام پلیدی ها در اتاقی  قرار داده شده و کلید آن دروغ است.

حضرت علی (ع):

 راست گویی دعوت به نیکوکاری می کند و نیکوکاری دعوت به بهشت .