آیین نامه حضور وغیاب کارکنان دولت
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

آیین نامه حضور وغیاب کارکنان دولت

 

ماده 1) کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خرج از آن را رعایت نموده ، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذیصلاح دستگاه مربوط ، برای ورود و خروج آنان کتبا ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده 2) ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تاخیر در ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تاخیر ورود داشته باشد ، به شرح زیر رفتار می شود :

الف- تاخیر ورود تا 2 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور می گردد .

ب- تاخیر ورود بیش از 2 ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده های مخصوص و سایر فوق العادده های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تاخیر خواهد بود .

ماده 3) خروج از محل خدمت زود تر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمت های (الف) و (ب) ماده (2) خواهد بود .

ماده 4) تاخیر در ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تاخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد :

الف- وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم ، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که تحت تکفل وی باشند.

ب- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده

تبصره : تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود .

ماده 5) به مستخدمی که در هر ماه بیش از 4 بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تاخیرمزبور بیش از 4 ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتبا اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم به میزان 30 درصد و برای ماه چهارم به میزان 50 درصد و برای ماه پنجم به میزان 100 درصد به مدت یک ماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به "هیات رسیدگی به تخلفات اداری " ارجاع خواهد گردید.

تبصره 1) تاخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 8 ساعت در هر ماه در هرحال مشمول حکم این ماده خواهد بود.

تبصره 2) در مورد مستخدمینی که قبلا به علل دیگری به جز موارد فوق الذکر ، فوق العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تاخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد .

 

آیین نامه مرخصی ها

 

فصل یکم مرخصی استحقاقی:

 

ماده1) مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات این آیین نامه جزئا یا کلا قابل استفاده است .

تبصره : افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجددا استخدام می شوند، می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده 2) مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد .

تبصره : بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آن ها از شیر مادر استفاده می نمایند ، می توانند تا هنگام دوسالگی فرزند شیرخوار خود ، از مرخصی ساعتی تا سقف مرخصی استحقاقی (شامل مرخصی سالیانه باضافه مرخصی ذخیره شده ) خود استفاده نمایند.

ماده 3) جز در مورد مرخصی موضوع ماده (2) در اعطای مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد.

ماده 4) کارگزینی های وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در فروردین ماه هر سال جدول اسامی مستخدمین ادارات را که متضمن  مدت مرخصی استحقاقی هر یک از آنان باشد ، تنظیم کنند و برای روسای ادارات مربوط ارسال دارند .

ماده 5) رییس اداره از لحاظ این آیین نامه مدیر هر واحد سازمانی است که بدون درنظر گرفتن موقع و عنوان آن واحد ، اختیار اخذ تصمیم درباره مرخصی های مستخدمین حوزه مدیریت خود را از طرف وزیر یا رییس موسسه دولتی دارا باشد .

ماده 6)استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رییس واحد مربوط و در غیاب او ، معاون وی است . هر کارمند موظف است در طول سال ، مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رییس یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه به میزان استحقاق فراهم گردد و یا درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب ، موافقت نماید.

ماده7) هرگاه رییس اداره بنا به مصالح اداری با تقاضای مستخدم از حیث مدت یا موقع استتفاده موافقت نکند ، اعطای آن را با توافق مستخدم به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول می کند و در صورتی که مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذکور از این مرخصی استفاده کند ، مرخصی مزبور ذخیره خواهد شد .

ماده 8) مستخدمی که تحصیل مرخصی نموده ، باید از تمام آن مرخصی استفاده کند مگر آن که بنا به ضرورت رییس اداره مربوط او را دعوت به کار نماید که در این  صورت نسبت به مرخصی استفاده نشده باید طبق ماده (7) عمل شود.

ماده 9) هیچ مستخدمی به اختیار نمی تواند در هر سال بیش از پانزده روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره کند و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور به اختیار استفاده نکند ، مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد. (این ماده طی دادنامه شماره 257-20/6/78) دیوان عدالت اداری لغو شده است)

ماده 10) حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعا از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد . چنین مستخدمی هرگاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده نیز استفاده نماید باید حداقل یک سال تمام خدمت کرده باشد.

ماده 11) مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود.

ماده 12) در صورتی که تصمیم رییس اداره در مورد تمدید مرخصی به مستخدم ابلاغ نشده باشد ، مستخدم مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود .

ماده 13) حفظ پست سازمانی مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و در این مدت رییس اداره وظایف او را به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول می کند.

ماده 14) با مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مطابق مقررات فصل دوم رفتار خواهد شد و مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره می گردد .

ماده 15) موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط الزامی است و در این مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد.

تبصره : در مورد مشمولین ماده 77 قانون استخدام کشوری اعطای مرخصی موکول به آن است که مستخدم در مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن شصت و پنج سالگی تقاضای مرخصی کرده باشد.

ماده 16) حداکثر مدت مرخصی موضوع ماده 15 این آیین نامه و تبصره آن از چهارماه تجاوز نخواهد کرد و محدودیت مندرج در ماده 10 این آیین نامه شامل مستخدمین موضوع ماده 15 این آیین نامه و تبصره آن نیست ولی در این مورد حفظ پست ثابت سازمانی این قبیل مستخدمین ضروری نمی باشد .

ماده 17) به مرخصی استعلاجی که از چهارماه تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر چهارماه و به دوران مرخصی بدون حقوق و امادگی به خدمت و تعلیق و برکنار یاز خدمت و انفصال و خدمت زیر پرچم و غیبت غیر موجه مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

 

فصل دوم : مرخصی استعلاجی

 

ماده 21) هرگاه مستخدم شاغل بیمار شود و ان بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه ترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد کمتر از ده روز گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بیشتر ، در پایان روز دهم به رییس یا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد .

ماده 22) کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهارنظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و در صورتی که مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد ، حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .

ماده 27) به مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید تا چهارماه و در صورتی که به علت بیماری صعب العلاج یا زایمان فرزندان توامان ، مرخصی استعلاجی وی بیش از چهار ماه باشد تا حداکثر یک سال حقوق و فوق العاده های مربوط و در مورد بیماری های صعب العلاج در مدت زائد بر  یک سال تا هنگامی که مشمول ماده 79 قانون استخدام کشوری قرار نگرفته است ، فقط حقوق پرداخت می گردد .

ماده 30) مرخصی استعلاجی مستخدم در صورتی که بیماری او ادامه یابد با رعایت مقررات قابل تمدید است.

ماده 31) به جز مستخدمان موضوع ماده 26(باتوان باردار) ، حفظ پست سازمانی مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند ، بیش از چهارماه الزامی نیست .

ماده 34) روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزو مدت مرخصی محسوب می شود .

ماده 37) عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت ان از سه روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل انچه ذیلا درج می شود باشد ، موجه شناخته خواهد شد :

1-     بیماری او

2-     صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان او وارد آمده باشد.

3-     بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان

4-     فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم

5-     دارا شدن فرزند

6-     ازدواج او یا فرزندانش

7-     احضار مستخدم توسط مراجع قضائی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات

 

  تشخیص صحت و سقم جهات ادعائی مستخدم به عهده رییس اداره است . در صورتی که صحت ادعا تصدیق شود ، غیبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصی استحقاقی یا استعلاجی وی محسوب و حکم لازم در این مورد صادر خواهد شد .

 

درخواست مرخصی

 بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

1-   با تکمیل فرم ع- 13(8-52) ت1 توسط متقاضی و موافقت مقام مسوول با مرخصی ، مرخصی تحقق یافته و انجام می پذیرد و نیازی به صدور حکم مرخصی استحقاقی نخواهد بود.

2-     درآخر هر سال وضعیت مرخصی استحقاقی مستخدم در فرم ع-15(8-52) ت1 به اطلاع مستخدم خواهد رسید.

3-   مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از استحقاق خود برای استفاده از مرخصی مورد نظر اطمینان حاصل کند و در صورت عدم کنترل و عدم استحقاق ، مدت مرخصی استفاده شده ؛ غیبت تلقی می گردد .

 

حقوق و تکالیف کارمندان

قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ماده 84) کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند . حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است .

تبصره 1- کارمندان می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود .

تبصره 2- کارمندان طبق گواهی پزشک و تاید پزشک معتمد حداکثر از چهارماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود . بیماری های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشند

تبصره 3- مشمولین قانون تامین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند

تبصره 4- کارمندان زن که همسر آن ها در ماموریت به سر می برد می توانند تا پایان ماموریت به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ماده 87) ساعت کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته می باشد

تبصره 1- کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند . میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارکنان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد .

ماده 93) کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که خارج از وقت اداری مقرر یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد بر اساس اعلام نیاز دستگاه موظف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

 

 


 
اخطار از تلفن بانکها استفاده نکنید .
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

بانک ها طی سال های اخیر با تبلیغات گسترده از راه اندازی و گسترش خدمات تلفنبانک شان خبر می دهند و اعلام می کنند جهت ارائه خدمات بانکی اعم از اطلاع از مانده حساب ، گردش حساب و پرداخت قبوض خدماتی و کاهش مدت انتظار در شعب بانک و سفرهای درون شهری اقدام به راه اندازی سیستم تلفنبانک نموداند اما هیچ اشاره ای به خطرات استفاده از این سیستم نمی کنند.
توجیه بانک ها هم این است که از آنجایی که همه بانک ها این سیستم را راه اندازی کرده اند و برخی سازمان های دولتی هم ساختاری شبیه به آن را راه اندازی کرده اند حتما امن است!!


اخطار!

در طی کلیه مراحل استفاده شما از تلفنبانک و اعلام کد های امنیتی به مخابرات و پس از آن به بانک امکان نصب دستگاه شنود وجود دارد. به این ترتیب سارقان و هکر ها با کمک دستگاه های بسیار ساده و بعضا ارزان قیمت می توانند اطلاعات و رموز شما را سرقت کنند و بعد از آن هم حسابتان را خالی کنند یا حداقل همیشه از موجودی شما آگاه باشند.


این فرایند چطور امکان پذیر است؟

فرضیه اول
سیستم بیش از 90 درصد تلفن های موجود در کشور اعم از خانگی و تجاری آنالوگ می باشد به این معنی که از طریق دو سیم مسی از محل اشتراک، مشترک به مخابرات متصل می شود. اگر هر مکانی در این مسیر یک دستگاه شنود ساده (caller ID)که در اغلب فروشگاه های لوازم الکتریکی موجود است نصب شود به راحتی میتوان رمزها را دزدید.  
به فرض اینکه شما یک فرد شناخته شده بازاری باشید و هر روز پیش از ظهر اطلاعات حسابتان را چک کنید هر کس از این موضوع مطلع باشد از همسایه ها گرفته تا ماموران مخابرات می توانند اطلاعات شما را سرقت کنند!!
اگر هنگام وارد کردن رمز خود در سیستم تلفنبانک دقت کرده باشید با فشردن هر کلید صدای خاصی به گوش می رسد  که این به معنی آن است که عددها به این ترتیب رمز گذاری شده و به سیستم بانک ارسال می شود.
به این ترتیب حتی لازم نیست فرد سارق تماس های شما را شنود کند اگر به هرطریقی بتواند آنها را ضبط کند از طریق یک سیستم رایانه ای می تواند به رمز ها دست پیدا کند.
اگر جزو اندک کاربران تلفن های دیجیتال هم هستید چندان خیالتان راحت نباشد چرا که هر فردی با کوچکترین اطلاعات فنی قادر است  با حضور در مسیر انتقال، اطلاعات شما را هک کند

 

فرضیه دوم
فرض دیگری هم وجود دارد. البته اغلب بانک ها برای پیشگیری از چنین سرقت هایی تمهیداتی اندیشیده اند اما این به معنای غیر ممکن بودن این فرضیه نیست.
به این ترتیب که اگر فردی به هرطریقی به خطوط بانک ها دسترسی پیدا کند قادر خواهد بود ظرف مدت بسیار کوتاهی کلیه اطلاعات مشتریان آن بانک راسرقت کند.


فرضیه سوم
سیستم مخابرات برای نگهداری چنین اطلاعات حساسی طراحی نشده  به این ترتیب مخابرات و سالن های دستگاه  به شدت آسیب پذیر بوده و امکان سرقت اطلاعات از آنها بسیار بالاست.
شرکت مخابرات هم به هیچ کس چه مشترکانش و چه بانک ها تضمین نداده که محافظ اطلاعاتشان باشد و هیچ گونه سرقتی از این طریق صورت نخواهد گرفت.


بنابراین توصیه اکید کارشناسان بانکی این است که تا حد امکان از تلفنبانک ها کمتر استفاده کنید,یا اصلا استفاده نکنید.باارسال این مطلب به دوستانتان آنها را از خطراتی که در کمین آنهاست آگاه کنید.